English for Job Hunters

English for Job Hunters-----------------อ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2562
 
  Content   15 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562
 
  Content   15 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา English for Job Hunters มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียน resume รวมไปถึงสามารถเข้าใจคำถามที่มักพบในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรับบุคคลเข้าทำงาน
ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คำศัพท์ในแวดวงการทำงานได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำเพื่อเขียน resume ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 Understanding job adverts (for fresh graduates)
EP 2 Understanding job adverts (for experienced workers)
EP 3 Work - related vocabulary 1
EP 4 Work - related vocabulary 2
EP 5 Work - related vocabulary 3
EP 6 Vocabulary for resumes 1
EP 7 Vocabulary for resumes 2
EP 8 Interview questions 1
EP 9 Interview questions 2
EP 10 Talking about yourself 1
EP 11 Talking about yourself 2
EP 12 Talking about yourself 3
EP 13 Talking about yourself 4
EP 14 How to ask questions politely 1
EP 15 How to ask questions politely 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้คำศัพท์ในการเขียน resume ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider