law for business 2

กฎหมายกับธุรกิจ
Law for Business
กฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0
และภาษีกับธุรกิจ-----------------อ.ชนิสา งามอภิชน

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
 
  Content   3 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 3 กฎหมายน่ารู้สำหรับ Online Business
- กฎหมายกับการทำธุรกิจยุค Digital Economy
- กฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง ?
- การทำธุรกิจออนไลน์ต้องเสียภาษีอย่างไร ?
- กฎหมายภาษีอากรในการทำธุรกิจ
- เปิดกิจการใหม่ต้องรู้กฎหมายภาษีอะไรบ้าง ?

บทที่ 4 กฎหมายภาษีอากรน่ารู้
- กิจการประเภทไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
- การวางแผนภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
- ภาระภาษีของร่วมค้า (Joint Venture) และ กิจการค้าร่วม (Consortium)
- ลักษณะธุรกิจ SMEs ในทางกฎหมายคืออะไร ?


บทที่ 5 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ SMEs
- ภาษีธุรกิจ SMEs ที่ต้องรู้
- หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจ SMEs
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs
- ข้อควรรู้ของการลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
- ผลกระทบด้านกฎหมายของ SMEs ไทย จากข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธะกรณีต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ. ชนิสา งามอภิชน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M. King's College London สหราชอาณาจักร
- LL.M. La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

Slider