law for business 1

กฎหมายกับธุรกิจ
Law for Business
กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ-----------------อ.ชนิสา งามอภิชน

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
 
  Content   2 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
- รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องรู้
- รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและมีอะไรบ้าง
- การจดทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจไทย
- การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการขอเครื่องหมาย DBD สำคัญอย่างไร


บทที่ 2 กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
- กฎหมายพื้นฐานกับธุรกิจ
- จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ
- กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)
- กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กร
- กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการค้าคืออะไร
- กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศคืออะไร
- กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กรมีอะไรบ้าง
- ประเทศไทยกับหลักกฎหมายการประกันทางธุรกิจ
- หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ. ชนิสา งามอภิชน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M. King's College London สหราชอาณาจักร
- LL.M. La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

Slider