Conversation มั่นใจ

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด
Conversation มั่นใจ-----------------อ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 5,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาประกอบด้วย


EP 1 Conversations
EP 2 Longer Conversations
EP 3 Understanding Idioms #1
EP 4 Understanding Idioms #2
EP 5 Expressions and Idioms #1
EP 6 Expressions and Idioms #2
EP 7 Expressions and Idioms #3
EP 8 Proverbs #1
EP 9 Proverbs #2
EP 10 Proverbs #3


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสนทนาต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider