3D

3D

การสร้างชิ้นงาน
จากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ-----------------คุณกฤตนัย สัจจพงษ์

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างชิ้นงานต่างๆ เช่น สื่อการสอน ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติ


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

คุณกฤตนัย สัจจพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงานเนื้อหา

Image is not available

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider