ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด
ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง-----------------อ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 3    
  Length   เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562
 
  Content   13 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 5,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
 
  Content   13 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 5 - 19 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
 
  Content   13 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 5,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง จะสอนเกี่ยวกับรากศัพท์และ Prefixes ที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท เทคนิคการอ่าน และคำถามที่พบบ่อยในข้อสอบ Reading Comprehension โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย


EP 1 : Prefixes
EP 2 : Common Prefixes #1
EP 3 : Common Prefixes #2
EP 4 : Common Prefixes #3
EP 5 : Root Words #1
EP 6 : Root Words #2
EP 7 : Guessing Meaning from Context Clues #1
EP 8 : Guessing Meaning from Context Clues #2
EP 9 : Reading Tips #1
EP 10 : Reading Tips #2
EP 11 : Reading Tips #3
EP 12 : Reading Practice #1
EP 13 : Reading Practice #2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการอ่านไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider