โค้งสุดท้ายไวยากรณ์

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด
โค้งสุดท้ายไวยากรณ์
และการออกเสียงภาษาอังกฤษ-----------------อ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562
 
  Content   9 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 6 - 21 กันยายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
 
  Content   9 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 5,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย


EP 1 : Important Grammar Points
EP 2 : Tips for Error Identification #1
EP 3 : Tips for Error Identification #2
EP 4 : Tips for Error Identification #3
EP 5 : English Pronunciation: Problem Sounds
EP 6 : Word Stress #1
EP 7 : Word Stress #2
EP 8 : Word Stress #3
EP 9 : Linking Sounds

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider