ตั้งไข่ไวยากรณ์

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด
ตั้งไข่ไวยากรณ์-----------------อ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 3    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
รอบแรก : เริ่มลงทะเบียน 9-20 กรกฎาคม 2561
รอบเพิ่มเติม : เริ่มลงทะเบียน 13 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2561
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: ตั้งไข่ไวยากรณ์ จะมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง Parts of Speech สอนให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ แยกคำชนิดต่างๆ ได้ โดยดูจาก suffixes สามารถนำความรู้เบื้องต้นนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำโจทย์ที่ทดสอบเรื่อง parts of speech ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเติมคำ หรือ error identification โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย


EP 1 : Parts of speech
EP 2 : Noun-Forming Suffixes
EP 3 : Adjective Forming Suffixes
EP 4 : Verb Adverb Forming Suffixes
EP 5 : Parts of speech # 1
EP 6 : Parts of speech # 2
EP 7 : Error Identification # 1
EP 8 : Error Identification # 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ของคำชนิดต่างๆ และสามารถแยกคำชนิดต่างๆ ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider