law3

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง-----------------อ.ชนิสา งามอภิชน

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5-18 มิถุนายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2561
 
  Content   5 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแพ่ง จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคลและหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายว่าด้วยหนี้และหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิด เอกเทศสัญญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สัญญาให้ สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น รวมถึงหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและหลักกฎหมายว่าด้วยมรดก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พื้นฐานที่สำคัญ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ. ชนิสา งามอภิชน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M. King's College London สหราชอาณาจักร
- LL.M. La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย

Slider