Law2

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา-----------------อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 11 - 25 เมษายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2561
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาหลักกฎหมายอาญามาปรับใช้แก่สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ หรือสามารถนำมาอธิบายเหตุผลของคำพิพากษาในคดีต่างๆ ที่ปรากฏตามข่าวหรือสื่อสาธารณะได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตสภา ลำดับที่ 2 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Master of Law จาก University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร

Slider