Research

เคล็ดวิชาค้นคว้า
กระบวนท่านำเสนอผลงาน-----------------คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
 
  Content   5 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 23 มีนาคม - 6 เมษายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2561
 
  Content   5 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เคล็ดวิชาค้นคว้ากระบวนท่านำเสนอผลงาน จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้า รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศวิชาการได้ สามารถประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียงผลงานทางวิชาการโดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้วิจัย และการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการค้นคว้า และการจัดทำงานวิชาการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image is not available

ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร

Image is not available

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

Image is not available

ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

Image is not available

ผศ.จินดารัตน์ เบอรพันธุ์

Image is not available

อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร

Image is not available

อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

Image is not available

อ.เนณุภา สุภเวชย์

Slider