Law1

หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป-----------------รศ.มานิตย์ จุมปา

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2561
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของกฎหมายได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายที่มา ศักดิ์ และขอบเขตของกฎหมายได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

รศ.มานิตย์ จุมปา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- น.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาฯ)
- น.บ.ท.
- น.ม.(จุฬาฯ)
- LL.M. (SMU)

Slider