Infographic

การสร้าง Infographics
What & How?-----------------ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 4    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 3    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 6 - 21 กันยายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 11 - 25 เมษายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2561
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 15 - 30 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2560
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการสร้าง Infographics : What & How? จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง Infographic รูปแบบต่างๆผ่านโปรแกรม Microsoft Office : Powerpoint ได้แก่ การสร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิโดนัท แผนภูมิรูปภาพ Infographic ภาพจริง รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพนิ่ง การเลือกฟอนท์ การคิดคำพาดหัว การทำภาพเคลื่อนไหว และการบันทึกไฟล์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิด และเทคนิค การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกสร้าง Infographic แบบง่ายๆ ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Office : Powerpoint
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) รวมเท่ากับ 30 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider