ภาษาอาหรับเบื้องต้น

ภาษาอาหรับเบื้องต้น-----------------อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ
อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 15 - 30 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2560
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาภาษาอาหรับเบื้องต้น เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาอาหรับ ตัวอักษร การออกเสียง การเขียน และหลักภาษาเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอาหรับและอ่านภาษาอาหรับได้
2. ผู้เรียนสามารถเขียนอักษรอาหรับในตำแหน่งต่างๆของคำได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักภาษาอาหรับเบื้องต้นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

อาจารย์ประจำสาขาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

2555 - Ph.D. (Arabic Language and Linguistics), The English and Foreign Languages University, India

Image is not available

อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider