English for Careers II

English For Careers II
For Restaurant Staff-----------------ทีมคณาจารย์จากสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Play
Slider

  Information    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 9 - 23 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2560
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา English for Careers II : For Restaurant staff จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทสนทนา คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวกับพนักงานร้านอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพต่างๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ทีมคณาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider