มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด สำหรับประชาคมจุฬาฯ

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด
(สำหรับประชาคมจุฬาฯ)-----------------ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 22 มีนาคม 2562 
  Content   5 วิชา 
  Target group   นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ จำนวน 5,000 คน  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า รวมถึง Conversation ด้วย โดยเนื้อหาประกอบด้วย 5 วิชา ได้แก่


EP.1 ตั้งไข่ไวยากรณ์
EP.2 ไวยากรณ์พร้อมรบ
EP.3 โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
EP.4 ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง
EP.5 Conversation มั่นใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน โดยผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป ทั้งนี้จะต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป


หมายเหตุ ผู้เรียนจะต้องจบภายในเวลาที่กำหนด และต้องเรียนให้ครบทั้ง 5 วิชา จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ. มณฑิรา ดำรงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

- B.A. (First-Class Hons.) in English, Chulalongkorn University
- M.A. in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, U.K

Slider