สำหรับประชาคมจุฬาฯ

Course
สำหรับประชาคมจุฬาฯ

Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 22 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2562 
  Content   18 วิชา 
  Target group   นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Quiz และ Posttest เท่ากับ 100 คะแนน โดยผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป ทั้งนี้จะต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป


หมายเหตุ สำหรับคอร์สมหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด ผู้เรียนจะต้องจบภายในเวลาที่กำหนด และต้องเรียนให้ครบทั้ง 5 วิชา จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

Slider