ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน-----------------อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2561
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 2,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2560
 
  Content   7 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาภาษาอาหรับในชีวิตประจำวันจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทักทายและการแนะนำตัว ในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ การสนทนา โดยจะแบ่งการสนทนา ออกเป็น 4 กลุ่ม จำแนกตามสิ่งที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคคล สิ่งของ สถานที่ ตัวเลขและเวลา ทั้งนี้จะประกอบด้วยบทสนทนา ถาม-ตอบ การบรรยายลักษณะ การใช้กริยาคำสั่งและการขอร้อง การแสดงความเห็นและความรู้สึก เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เป็นการเรียนรู้ภาษาอาหรับเบื้องต้นที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถใช้ศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับในสถานการณ์ต่างๆ ได้
2. เป็นการเรียนรู้ภาษาอาหรับเบื้องต้นที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดศัพท์และสำนวนภาษาอาหรับได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ

อาจารย์ประจำสาขาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

2555 - Ph.D. (Arabic Language and Linguistics), The English and Foreign Languages University, India

Slider