การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ —————– ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562    Content   2 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยผู้สอนจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์ […]

วิชาแพะ

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ —————– ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และทีมงาน   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562    Content   8 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ เป็นการนำความรู้จากโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแพะ แกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์” […]

English for Job Hunters

English for Job Hunters —————– อ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562    Content   15 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา English for Job Hunters มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน […]

Conversation มั่นใจ

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรดConversation มั่นใจ —————– อ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 5,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation […]

law for business 2

กฎหมายกับธุรกิจLaw for Businessกฎหมายกับธุรกิจยุค Thailand 4.0และภาษีกับธุรกิจ —————– อ.ชนิสา งามอภิชน   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561    Content   3 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน […]

law for business 1

กฎหมายกับธุรกิจLaw for Businessกฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ —————– อ.ชนิสา งามอภิชน   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561    Content   2 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network […]

HRM

HRM From Theories to Practices —————– ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2561สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561    Content   6 บทเรียน    Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา HRM From Theories […]

3D

การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ —————– คุณกฤตนัย สัจจพงษ์   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561    Content   7 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างชิ้นงานต่างๆ เช่น สื่อการสอน ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ […]

ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรดศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง —————– อ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว เริ่มลงทะเบียน 5 – 19 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561    Content   13 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 5,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา […]

โค้งสุดท้ายไวยากรณ์

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรดโค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ —————– อ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว เริ่มลงทะเบียน 6 – 21 กันยายน 2561 สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561    Content   9 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 5,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา มหากาพย์ […]

1 2 3 4