admin

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว —————– ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทำไมต้องออกกำลังกาย ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการของการออกกำลังกาย […]

VIE

Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE —————– คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา Principles of […]

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด สำหรับประชาคมจุฬาฯ

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด(สำหรับประชาคมจุฬาฯ) —————– ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 22 มีนาคม 2562    Content   5 วิชา    Target group   ประชาคม จุฬาฯ จำนวน 5,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า รวมถึง […]

มหาชาติคำหลวง

สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) —————– ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2510   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 26 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา สืบสานสาระมหาชาติ […]

Dog Lover

คนรักสุนัขDog Lover —————– คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา คนรักสุนัข : Dog Lover เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากคนที่รักสุนัขและลงท้ายด้วยความเข้าใจว่าจะต้อง ดูแลสุนัขอย่างไร โดยเนื้อหาวิชานี้เปรียบเสมือนคู่มือการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้นเพราะว่าจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ […]

Rapid Miner

Practical Data Analytics Using Rapid Miner —————– ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา Practical Data Analytics Using […]

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม —————– รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562    Content   8 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชาทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม เนื้อหาจะกล่าวถึง ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ […]

ลิเก

นาฏยกรรมสยามตอน ลิเก มรดกไทยในยุคสังคมเมือง —————– ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา นาฏยกรรมสยาม ตอน “ลิเก มรดกไทยในยุคสังคมเมือง” เป็นวิชาที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเภท […]

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ —————– ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562    Content   2 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยผู้สอนจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์ […]

วิชาแพะ

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ —————– ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และทีมงาน   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562    Content   8 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ เป็นการนำความรู้จากโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแพะ แกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์” […]

1 2 3 5